Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний менежментийн чиглэлээр магистр бэлтгэх

Ecoserve

Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн экосистемийн үйлчилгээний менежментийн чиглэлээр магистр бэлтгэх нь Орос, Монголын дээд боловсролын сургуулиудад хэрэгжих цоо шинэ магистрын сургалтын хөтөлбөр болно. Энэхүү хөтөлбөр нь оролцогч дээд боловсролын сургуулиудад тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний бус түншүүдтэй боловсролын түншлэлээ бэхжүүлэх, түүнчлэн төрийн байгууллагууд, худалдаа үйлчилгээний нийлүүлэгчид, аялал жуулчлалын салбарын шаардлагад нийцсэн мэргэжилтнүүдээр хангах боломжийг олгоно. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний менежментийн чиглэлээр суралцах магистрын хөтөлбөр нь тогтвортой хөгжлийн зорилгын дагуу газрын нөөцийн менежментийн стратегийг уур амьсгал гэх мэт өөрчлөгдөж буй байгалийн хүчин зүйлүүдэд дасан зохицоход хялбар болгодог.

Төслийн тухай

Байгаль орчны онцгой үнэ цэнэ бүхий тусгай хамгаалалттай газар нутаг, бүс нутгийг тогтоох нь дэлхий даяар чухал болж байгаа бөгөөд ялангуяа сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд улам бүр нэмэгдсээр байна. Тусгай хамгаалалттай байгалийн бүсүүд улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа тул олон улсын олон тооны стратеги нь 21 -р зууны гол бодлого болох чадамж бүхий боловсролыг бий болгох нь чухал гэж үзэж байна. The project aims to develop an innovative and practice oriented Master’s Degree program that will correspond to the Bologna criteria in the sphere of management of protected areas. The program is also intended to satisfy the needs of sustainable development and labour market via the network activity.

Хөтөлбөрийн талаар мэдлэггүй бол

Хөтөлбөрийн мэдлэгийн сан, орос, монгол, англи хэл дээрх эх сурвалж, сургалтуудыг байгаль орчны хамгаалалт, байгаль, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, удирдах зэрэг олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нөөцийн төвүүдийн сүлжээгээр дамжуулан байнга шинэчилж, түгээх болно.

Мэдээлэл

Одоогийн байдлаар ОХУ –д:

+ 0
Үндэсний байгалийн цогцолборт газрууд
+ 0
Байгалийн дурсгалт газрууд
+ 0
Байгалийн цогцолборт газрууд
+ 0
Ботаникийн цэцэрлэгүүд

ECOSERVE -ийн зорилтот бүлгүүд

СОТРУДНИКИ оопт 1

Төрөл бүрийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бүсийн ажилтнууд

Мэргэжлийн чиг үүргийнхээ хүрээнд экологийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн цогц үйл ажиллагаа явуулах, давтан сургалтанд хамрагдах нь чухал ач холбогдол бүхий хэн бүхэнд.

студенты и молодые ученые

Оюутнууд, докторын дараах судлаачид

Судалгааныхаа ажилд экологийн менежментийн хөтөлбөрийг авах шаардлагатай байгаа хэн бүхэнд

Portrait of successful business owner checking his employees work sitting at big table in modern office

Байгууллагын удирдлага болон байгууллагын бусад ажилтнууд

Үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлтэй холбоотой бөгөөд үйл ажиллагаагаа явуулахдаа эко үр ашиг, эко тэгш байдлын зарчмуудыг дагаж мөрдөх шаардлагатай байгаа хэн бүхэнд

pred

Бизнес эрхлэгчид

Өөрийн мэргэжлийн хүрээнд болон сайн дурын үндсэн дээр экологийн менежментийн эдийн засгийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хүсч буй болон дэмжлэг үзүүлэх чадвартай хэн бүхэнд

AEZFDSIEdos

Ямар ч хүн

Экологийн үнэт зүйл, тэргүүлэх чиглэл хаана давамгайлах талаар өөрийн үйл ажиллагаа, сэтгэлгээндээ эргэн харахыг хүсч байгаа хэн бүхэнд