ECOSERVE

Төслийн

ECOSERVE

Төслийн талаар:

ECOSERVE төслийн зорилго нь оюутнуудад экосистемийн үйлчилгээний талаар цогц ойлголттой болж, байгаль орчныг хамгаалах, цаашдын хор хөнөөлтэй нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх хамтын хариуцлагын талаар суралцах явдал юм.

Төслийн зорилго нь хүмүүсийг сэдвийн нарийн төвөгтэй байдлыг шийдвэрлэхэд бэлтгэж, янз бүрийн арга барил ашиглан орон нутаг, бүс нутаг, олон улсын нөхцөл байдлын талаар бодитой мэдээлэл өгөх боломжийг олгох явдал юм.

Хэрэв их дээд сургуулиуд гүн гүнзгий сэтгэн бодох чадвартай, идэвхтэй, өөрийгөө танин мэдэх оюутан залуусыг бий болгохыг хүсч байгаа бол байгаль орчны боловсрол, ялангуяа тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн хандлагад чиглэх нь дамжиггүй.

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, тогтвортой хөгжил, экосистемийн үйлчилгээний боловсрол зэрэг шинэ контекстүүд нь заах шинэ арга барилыг шаарддаг бөгөөд оюутнуудын идэвхи болон бусдад дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд заах, үнэлэх шинэлэг аргуудыг эзэмших, хөгжүүлэхэд багш нарт дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байгаа.

ECOSERVE

Төслийн зорилго

Төслийн гол зорилго нь төрийн болон хувийн үйлчилгээ эрхлэгчид, аялал жуулчлалын бизнесийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн эрэлт хэрэгцээг харгалзан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжлийн магистрын хөтөлбөр боловсруулах явдал юм.

Ажлын байраар хангагч нийгмийн түншүүд (ТББ-ууд) болон ТХГН -ийн удирдлагуудтай хамтран Оросын хоёр их сургууль – Ульяновскийн Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, Буриад Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Академи, Монголын хоёр их дээд сургууль – хувийн дээд сургууль болох Эко Ази БОМДС ба Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль – үйлдвэрлэлийн практикт чиглэсэн мастер хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх болно.

advantages

ЕХ-ны орнуудад ижил төстэй магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж байсан туршлага, эрдэм шинжилгээний бус түншүүдийн практик зөвлөмж, ажил олгогчдод шаардлагатай ур чадвар, чадвартай төгсөгчдийн хүртээмжтэй байдлыг харгалзан үзэх болно.

Эдгээр үйл ажиллагаа нь магистрын хөтөлбөрийг төгсөгчдийг Орос, Монгол эсвэл бусад улсад ажилд зуучлах 100% -ийн баталгаа олгоно.

What will be done

Түнш орнуудын нутаг дэвсгэр дээр ийм магистрын хөтөлбөр байдаггүй тул хамтран боловсруулсан сургалтын хөтөлбөр нь шинэлэг байх болно. Курсуудын хэсгийг англи хэл дээр боловсруулна.

Түүнчлэн түнш орнуудын их дээд сургуулиудад боловсролын үйл явцын шинэчлэлтэй холбогдуулан материаллаг баазыг шинэчлэнэ

Төслийн оролцогчид эхний хоёр жилд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний менежментийн магистрын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боловсролын үйл явцыг зохион байгуулж ажиллана. Энэ үе шатанд сургалтын хөтөлбөрт орох хичээлүүд, чадамж, практик сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хэлэлцэгдэнэ.

ECOSERVE

Үйл ажиллагаа

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд дараахь ажлуудыг төлөвлөж байна - ажлын уулзалт, дадлага, олон улсын хурал, семинар.

Нийт 12 арга хэмжээ төлөвлөсөн бөгөөд үүнд 100 гаруй хүн оролцох болно.